ခေတ်အဆက်ဆက် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေများ (download)

ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို download ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤစာမ်က္ႏွာ၏ အဆံုးပိုင္းတြင္ Link မ်ား တစ္ခုခ်င္းေပးထားပါသည္။

(၁) ၁၉၃၅-ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္အစိုးရ အက္ဥပေဒ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)

(၂) ဂ်ပန္လက္ေအာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၃) (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)

(၃) ပင္လံုစာခ်ဳပ္ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)

(၄) ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)

(၅) ၁၉၇၄-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)

(၆) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)

(၇) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) (ျမန္မာဘာသာျဖင့္)
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s